about project

Основната задача на проект „Ръководство за повишаване на езиковата компетентност на специалистите в сферата на екскурзоводските услуги“ (GOLIC GUIDE) е да повиши нивото на заетост сред туристическите гидове чрез подобряване на техните професионални и езикови умения.

Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез:

  • езикови курсове, специално разработени да отговарят на нуждите на туристическите гидове;
  • създаване на каталог с добри практики при обслужване на туристи, отчитайки културните различия според страната им на произход;
  • създаване на мобилно приложение за целевата група – курсове по английски, немски;

Целите на проекта са в съответствие с дейностите на стратегическите партньорства. Те ще засилят сътрудничеството между организациите като благоприятстват за обмена на добри практики и тестването и въвеждането на иновативни политики в сферата на образованието. Самият проект е създаден с цел да насърчи предоставянето и оценката на ключови компетенции, включително основни и междусекторни умения, по-конкретно предприемачество, владеене на чужди езици и дигитални умения.

 

Информация за проекта:
Програма: Еразъм+ (Erasmus+)
Ключова дейност: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
Заглавие: „Ръководство за повишаване на езиковата компетентност на специалистите в сферата на екскурзоводските услуги“
Период на провеждане: 1.9.2014 – 31.8.2016

EU-flag-Erasmus vect NEG
Changing lives. Opening minds.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.